Ajuts - Oficina Local d'Habitatge de Vic / ImpulsVic
14953
page-template-default,page,page-id-14953,bridge-core-2.2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-21.2,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.2.0,vc_responsive
 

Ajuts

AJUTS A LA REHABILITACIÓ D’EDIFICIS D’HABITATGES

RESOLUCIÓ DSO/3430/2021. de 16 de novembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a l’accés, en règim de concurrència pública no competitiva, a ajuts en forma de préstecs a comunitats de propietaris per al finançament d’obres de rehabilitació d’edificis d’habitatges a Catalunya.
———————————————————————————————————————————————————————————————————————–
HA FINALITZAT LA CONVOCATÒRIA DE LES SUBVENCIONS PER AL FOMENT DE L’ACCESSIBILITAT I IITE (AJUNTAMENT DE VIC)
SUBVENCIONS PER AL FOMENT DE L’ACCESSIBILITAT
Bases reguladores específiques per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per al foment de l’accessibilitat.

ENLLAÇ A LA SEU ELECTRÒNICA PER FER EL TRÀMIT (ACCESSIBILITAT)

CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A EXECUTAR L’INFORME D’INSPECCIÓ TÈCNICA DE L’EDIFICACIÓ (IITE)
Bases reguladores per a la concessió de subvencions per a executar l’informe d’inspecció tècnica dels edificis

Ajuts MITMA (antics MIFO)

Resolució de l’ampliació del pressupost MITMA de l’any 2021

RESOLUCIÓ TES/1169/2021, de 13 d’abril, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer per a l’any 2021.

CONVOCATÒRIA FINALITZADA

RESOLUCIÓ TES/985/2021, de 7 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió, en
règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer per a l’any 2021

Són ajuts de subvencions per al pagament del lloguer, per facilitar l’accés i la permanència en un habitatge de lloguer a sectors de la població en risc d’exclusió social.

LLISTAT DE NOTIFICACIÓ DE LES RESOLUCIONS FAVORABLES DE SUBVENCIONS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER, CONVOCATÒRIA 2020

 

Ajuts COVID

Es tracta d’un ajut econòmic per contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social del COVID-19 en el lloguer de l’habitatge habitual per al pagament total o parcial de la renda de lloguer i/o per cancel·lació total o parcial de l’ajut transitori de finançament (amb o sense deute). El topall és de 750 euros per sis mesos.

 

CONVOCATÒRIA FINALITZADA

 

La presentació es farà telemàticament i molt excepcionalment de forma presencial.

 

Les sol·licituds es resoldran seguint l’ordre d’entrada al registre amb la corresponent documentació completa i correcta, fins l’exhauriment de la dotació pressupostària.

 

 

Us informem que s’ha publicat al web i a l’e-Tauler de la Generalitat la relació de les resolucions favorables corresponents al primers pagaments de l’Ajut COVID. Us l’adjuntem per tal de tenir-ne coneixement, tot i que rebreu el missatge corresponent.

 

 

Llistat requeriment de documentació. Teniu el termini de 10 dies a comptar des del dia 9 inclòs per aportar la documentació requerida, en cas contrari s’entendrà que desistiu a la vostra petició.

Ajuts BLG

 

 

RESOLUCIÓ TES/585/2021 , de 23 de febrer, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer per a persones grans corresponent a l’any 2021.

Són ajuts per al pagament del lloguer per a persones +65 anys

S’han de complir els següents requisits.
-persones que en aquest any tinguin 65 o més anys
-cal que el domicili habitual sigui el que consta en el contracte de lloguer.
-cal tenir residència legal a Catalunya.
-ingressos anuals no superiors a 28.198,46 si és un membre i 29.000 si són dos. NO es demanen ingressos mínims.
-cal estar empadronat al domicili.
-acreditar que s’ha pagat fiança a l’arrendador.
-el lloguer mensual no pot ser superior a 750 euros (famílies nombroses i/o discapacitat amb barem favorable, pot ser de 900 euros)
-tenir domiciliat el cobrament de la subvenció a una entitat financera
-justificar el pagament de les rendes quan es presenti la sol·licitud
-pagar el lloguer per transferència, rebut domiciliat o a través administrador finques (no s’accepten pagaments en metàl·lic)
-complir obligacions tributàries davant Estat, Generalitat i Seguretat Social i no estar en cap causa de prohibició

CONVICATÒRIA FINALITZADA

 

In-Vic

LLISTA D’ADMESOS IN-VIC

Finalitza la convocatòria per a l’accés a les ajudes per a l’execució d’arranjaments i millores d’habitatges per destinar-los a lloguer social a la ciutat de vic

Qualsevol propietari (persona física) d’un pis que es trobi dins la ciutat de Vic, susceptible de ser llogat a través de la borsa de mediació i que actualment estigui desocupat per tal de poder procedir a fer les obres que s’estimin oportunes, podrà sol·licitar una subvenció si es compleixen les següents condicions.

  • Cal que el sol·licitant sigui el propietari/s i podrà ser persona física o jurídica. Cal que estigui al corrent de les seves obligacions fiscals amb l’Ajuntament, no tingui oberts expedients de disciplina urbanística i estigui al corrent de pagament d’Hisenda i la Seguretat Social.
  • Que l’edat de construcció dels habitatges sigui superior als a 25 anys.
  • Que el tipus d’arranjament / reforma tingui la finalitat que el pis sigui susceptible d’habitabilitat.
  • Els propietari/s, un cop hagin fet la rehabilitació corresponent, estan obligats a posar l’habitatge a disposició de la borsa de mediació, essent el propi Ajuntament/Impulsvic SLU qui fixarà el preu del lloguer i els usuaris (segons criteris borsa) pel termini de vigència del contracte, segons la llei d’Arrendaments Urbans. Si sol·liciten un préstec superior a 6.000.-€, s’obliguen a restar a la borsa, per un anualitat més, com a mínim.
  • En tot cas, es podrà exigir al beneficiari inscriure una anotació preventiva en el Registre de la Propietat per fer constar que els habitatges s’hauran de destinar a lloguer protegit.
  • Els beneficiaris estan obligats a incloure dins les despeses de rehabilitació/reforma/arranjaments…els honoraris tècnics, i taxes i impostos que se’n derivin.

L’ajuntament de Vic disposa d’una partida pressupostària en crèdit màxim de 20.000.-€ per subvencionar les despeses de rehabilitació, honoraris tècnics, taxes i impostos amb el límit del 20% del seu cost i un topall màxim de 15.000.-€ per habitatge.

El 80% de les despeses de rehabilitació fins al topall abans esmentat de 15.000.-€, es podrà avançar en forma de préstec per part de la societat IMPULSVIC SLU, si així ho sol·licita el propietari, essent aleshores l’empresa municipal l’encarregada de cobrar les rendes corresponents fins al total justificat de la despesa en l’habitatge. Un cop arribat al total de despesa, les rendes seran satisfetes directament al propietari/s dels immobles.

 

Exemple:

Sóc un propietari i vull fer arranjament per valor de 10.000.-€.

Sol·licito subvenció Ajuntament de Vic. 20% a fons perdut=2000.-€

També vull que em facin un préstec de 8.000.-€. Subscric un contracte de préstec amb Impulsvic i com que facilito el pis a la borsa de mediació, el que cobrin fins arribar a 8000.-€ s’ho quedarà IMPULSVIC SLU. La resta fins a la finalització del termini contractual la cobraré jo.

Si el pis el lloguen per 350.-€ mes, això vol dir que 350×12=4200.-€any, amb menys de dos anys ja tindré el préstec pagat i els darrers anys de vigència del contracte ja ho cobraré jo directament.

Així doncs, tindré el pis arranjat i llogat!

TOTS ELS PISOS QUE PASSIN PER LA BORSA TENEN UNA BONIFICACIÓ EN L’IBI SEGONS ESCALAT QUE CONSTA EN LES ORDENANCES MUNICIPALS.