Ajuts - Oficina Local d'Habitatge de Vic / ImpulsVic
14953
page-template-default,page,page-id-14953,bridge-core-2.2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-21.2,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.2.0,vc_responsive
 

Ajuts

AJUDES D’ACCESSIBILITAT EN EDIFICIS I EN L’INTERIOR D’HABITATGES.

RESOLUCIÓ DSO/3005/2022, de 4  d’octubre, per al qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per assegurar les actuacions d’accessibilitat universal a l’habitatge a persones grans, amb discapacitat i/o en situació de dependència a Catalunya.

ACTUACIONS SUBVENCIONABLES:

 • Actuacions d’accessibilitat en zones comuns dels edificis d’habitatges
 • Actuacions d’accessibilitat en l’interior d’habitatges.

BENEFICIARIS:

 • Tenir complerts 70 anys
 • Tenir reconeguda legalment la discapacitat segons l’establert a l’article 3.d) de la Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat.
 • Trobar-se en situació de dependència tal com es desprèn de l’article 2.2 de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.

PERÍODE DE LA CONVOCATÒRIA: del 29 de novembre de 2022 al 31 de gener de 2023

LES OBRES HAN D’ESTAR FINALITZADES EL 31 de març del 2023

També poden presentar la sol·licitud les obres iniciades a partir de l’1 de febrer del 2020.

 

AJUDES AL LLOGUER PER A JOVES (-36 anys)

 

Es publiquen les Bases Reguladores i la Convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer o preu de cessió d’habitatge o habitació per a persones joves per a l’any 2022.
DATA DE PRESENTACIÓ: De les 9h00 del 28 de setembre fins a les 15h00 del  7 d’octubre del 2022

Documentació obligatòria per a presentar la sol·licitud:

Documents Identitat:
− Document nacional d’identitat vigent (DNI)
− Ciutadans de la Unió Europea: Certificat de registre de ciutadans de la UE vigent.
− Estrangers no comunitaris: NIE i targeta d’identitat d’estranger (TIE)
▪ Certificat de convivència
▪ RENTA 2021
▪ Informe de vida laboral emès per la TGSS relatiu a la persona sol·licitant i totes les persones en edat laboral que formes part de la unitat de convivència.
▪ Llibre de família, si s’escau.
▪ El contracte de lloguer o el contracte de cessió d’ús de l’habitatge o habitació a nom de la persona sol·licitant.
▪ Tots els rebuts de lloguer o del preu de la cessió corresponents a l’any 2022, pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud.
▪ Full de transferència bancària normalitzat, o document equivalent, a nom de la persona sol·licitant, del compte on s’ha d’ingressar la subvenció.

Format dels documents PDF (un fitxer per document amb tots els fulls)

AJUTS MITMA

Finalitzada la convocatòria de subvencions MITMA LM 2022 adreçada a exclusivament a les persones titulars d’un contacte de lloguer, habitació i/o cessió d’ús per a persones a partir  de 36 anys i sense limitació per la part alta d’edats.

Convocatòria del 28 de juny fins el 15 de juliol (ambdós inclosos)

 

Documentació obligatòria per a presentar la sol·licitud:

 • DNI o NIE i pel MITMA si s’escau llibre de família
 • Si correspon: Carnet família nombrosa/carnet discapacitat
 • Contracte de lloguer, habitació i/o cessió d’ús
 • Tots els rebuts de lloguer pagats exercici 2022
 • Full de transferència bancària (model SEPA) o document equivalent
 • Declaració de la renda o Imputacions / vida laboral i Renda mínima garantida (tot de l’any 2020)

 

S’han de complir els següents requisits.
-cal que el domicili habitual sigui el que consta en el contracte de lloguer.
-cal tenir residència legal a Catalunya.
– el límit d’ingressos de la UC ha de ser igual o inferiors a 22.558,77 €. Els ingressos dels membres de la unitat de convivència en declaració del IRPF 2020 es calculen sumant les quanties que apareixen a les caselles 435 i 460 de la declaració menys la 420 (Ajut cobrat 2020)
-cal estar empadronat al domicili.
-acreditar que s’ha pagat la fiança.
-el lloguer mensual no pot ser superior a 750 euros (famílies nombroses i/o discapacitat amb barem favorable, pot ser de 900 euros)
-tenir domiciliat el cobrament de la subvenció a una entitat financera
-justificar 3 rebuts pagats com a mínim
-pagar el lloguer per transferència, rebut domiciliat o a través administrador finques (no s’accepten pagaments en metàl·lic)
-complir obligacions tributàries davant Estat, Generalitat i Seguretat Social i no estar en cap causa de prohibició

BO LLOGUER JOVE

RESOLUCIÓ DSO/1650/2022, de 26 de maig, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de les subvencions del Bo Lloguer Jove.
per presentar les sol·licituds del dia 8 de juny a partir de les 9h00 fins el dia 17 de juny a les 17h00.

 

Aquestes subvencions es destinen a les persones físiques que en el moment de presentar la sol·licitud tinguin fins a 35 anys, l’edat de 35 anys inclosa, i que, a més de complir els requisits que estableix la base 4, hagin subscrit, o estiguin en condicions de subscriure, en qualitat de persona arrendatària o en qualitat de persona cessionària, un contracte d’arrendament o de cessió d’ús d’habitatge o habitació que constitueixi el seu domicili habitual i permanent en el territori de Catalunya.

REQUISITS:

a) Tenir fins a 35 anys en el moment de presentar la sol·licitud, l’edat de 35 anys inclosa, en el moment de sol·licitar l’ajut.

b) Tenir la residència legal a Catalunya i que l’habitatge o habitació arrendada o cedida constitueixi la residència habitual i permanent de la persona arrendatària o cessionària durant tot el període pel qual es concedeixi l’ajuda.

c) Disposar d’una font regular d’ingressos que reporti unes rendes anuals, incloent-hi els de les persones que tinguin el domicili habitual i permanent a l’habitatge arrendat o cedit o a arrendar o cedir, constin o no com a titulars del contracte d’arrendament o cessió, iguals o inferiors a 2,83 vegades l’IRSC si els ingressos corresponen a l’exercici fiscal de l’any 2020; iguals o inferiors a 2,97 vegades l’IRSC si els ingressos corresponen a l’exercici fiscal de l’any 2021, i igual o inferiors a 3,05 vegades l’IRSC si els ingressos corresponen a l’exercici de l’any 2022.

En el supòsit de lloguer o cessió d’ús d’habitació, no s’inclourà la renda de les persones que tinguin el domicili habitual i permanent a l’habitatge; només es consideraran les de la persona física arrendatària

Si en un mateix habitatge hi conviuen dues o més persones joves titulars del contracte d’arrendament o cessió que sol·licitin de manera individualitzada aquesta subvenció, en podran ser beneficiàries si els seus ingressos individuals són iguals o inferiors a 2,83 vegades l’IRSC si els ingressos corresponen a l’exercici fiscal de l’any 2020; iguals o inferiors a 2,97 vegades l’IRSC si els ingressos corresponen a l’exercici fiscal de l’any 2021, i iguals o inferiors a 3,05 vegades l’IRSC si els ingressos corresponen a l’exercici fiscal de l’any 2022.

d) Ser titular o estar en condicions de subscriure, en qualitat de persona arrendatària, el contracte d’arrendament de l’habitatge o habitació o, en qualitat de cessionari, el contracte de cessió d’ús de l’habitatge o habitació objecte de la subvenció que constitueix el seu domicili habitual i permanent i estar-hi empadronada. El contracte d’arrendament d’habitatge ha d’estar formalitzat en els termes de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments urbans, i ha d’incloure el compliment de l’obligació de l’arrendatari del pagament de la fiança a l’arrendador, de conformitat amb la Llei esmentada. En cas de lloguer d’habitació no és exigible que la formalització sigui en els termes de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments urbans. No obstant això, en el supòsit que el lloguer d’habitació el dugui a terme l’arrendatari de l’habitatge, caldrà disposar del consentiment escrit de l’arrendador, d’acord amb l’article 8.2 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre.

En el cas d’estar en condicions d’accedir a un arrendament o cessió d’habitatge o habitació, caldrà formalitzar el contracte corresponent en el termini màxim de dos mesos des de la notificació de la resolució de concessió de la subvenció.

e) No pagar un lloguer o preu de cessió mensual per a l’habitatge o habitació superior als imports que estableixen les resolucions de convocatòria corresponents.

f) Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.

g) Estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer o dels preus de la cessió en el moment de presentar la sol·licitud.

h) Pagar el lloguer o el preu de la cessió de l’habitatge o habitació per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte, Bizum o rebut emès per la persona administradora de la finca, on constin els conceptes següents: la identificació de la persona pagadora, la identificació de la persona beneficiària del pagament i la mensualitat corresponent.

i) No incórrer en cap dels supòsits de prohibició pel fet de ser persona beneficiària de subvencions que estableix l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

j) Complir les obligacions tributàries amb l’Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions amb la Seguretat Social.

 

Documentació obligatòria per a presentar la sol·licitud:

Documents Identitat:
− (*) Document nacional d’identitat vigent (DNI)
− Ciutadans de la Unió Europea: Certificat de registre de ciutadans de la UE vigent.
− (*) Estrangers no comunitaris: NIE i targeta d’identitat d’estranger (TIE)
▪ (*) Certificat de convivència
▪ Justificant ingressos de la persona sol·licitant i cadascun dels membres de la unitat de convivència en edat laboral, segons els casos i les excepcions indicades a les bases de la convocatòria, caldrà acreditar-los aportant la Declaració de l’impost de la renda de les persones físiques (2020) (*), Certificat d’imputacions de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària (2020) (*), Certificat d’imputacions de l’Agència Estatal de l’Administració Tributaria (2021) o bé contracte de treball amb totes les nòmines rebudes fins a la data de presentació de la sol·licitud.
▪ (*) Informe de vida laboral emès per la TGSS relatiu a la persona sol·licitant i totes les persones en edat laboral que formes part de la unitat de convivència.
▪ Llibre de família, si s’escau.
▪ El contracte de lloguer o el contracte de cessió d’ús de l’habitatge o habitació a nom de la persona sol·licitant.
▪ Tots els rebuts de lloguer o del preu de la cessió corresponents a l’any 2022, pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud.
▪ Full de transferència bancària normalitzat, o document equivalent, a nom de la persona sol·licitant, del compte on s’ha d’ingressar la subvenció.

Format dels documents PDF (un fitxer per document amb tots els fulls)

NextGenerationEU

Subvencions del Programa de rehabilitació d’eficiència energètica a nivell d’edificis i habitatges.

RESOLUCIÓ DSO/825/2022, de 22 de març, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, de subvencions a l’empara del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea-NextGenerationEU, per a les actuacions del Programa de rehabilitació a nivell d’edifici de tipologia residencial unifamiliar i plurifamiliar, del Programa d’actuacions de millora de l’eficiència energètica en habitatges i del Programa per a l’elaboració del llibre de l’edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació.

Programa 3: d’ajuts a les actuacions de rehabilitació a nivell d’edificis de tipologia residencial unifamiliar i plurifamiliar. Del 23/05/22 i finalitza 31/12/22 inclòs.

Programa 4: d’ajuts a les actuacions de millora de l’eficiència energètica en habitatges. Del 07/06/22 i finalitza el 31/12/22

Programa 5: d’ajuts per l’elaboració del llibre del edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació. del 20/06/22 i finalitza el 31/12/22.

Seran subvencionables les actuacions iniciades posteriorment a data 01/02/2020 i poden estar finalitzades en el moment de la presentació de la corresponent sol·licitud, i també aquelles que encara no s’hagin iniciat.

La presentació serà telemàtica per mitjà dels formularis en línia al Portal de tràmits de la Generalitat de Catalunya.

Per més informació, demanar cita prèvia en aquest portal.

Ajuts BLG (+65 anys)

 

RESOLUCIÓ DSO/414/2022 , de 18 de febrer, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer per a persones grans corresponent a l’any 2022.

El termini per presentar les sol·licituds s’inicia a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i finalitza el 29 d’abril de 2022.

Així, les sol·licituds es podran presentar del 25 de febrer al 29 d’abril de 2022.

Els ingressos computables per obtenir la subvenció, en relació amb la declaració de l’impost de la renda de les persones físiques (IRPF) de l’exercici 2020, estan constituïts per l’import resultant de la suma dels ingressos de la base imposable general (casella 435) i de la base imposable de l’estalvi (casella 460), menys el saldo net de la casella 420

La sol·licitud es pot fer telemàticament al portal de la Generalitat.:

o bé, presencialment (sempre amb cita prèvia) en habitatge.vic.cat

In-Vic

S’aproven les bases i la convocatòria per a l’accés a les ajudes per a l’execució d’arranjament i millores per a lloguer assequible a la ciutat de Vic.

Ajuts per obres fins a 15.000€, 25% dels quals a fons perdut, la resta a retornar amb el lloguer.

El termini  de presentació de sol·licituds és del dia 9 de maig de 2022 fins el dia 30 de juny del 2022 ambdós inclosos.

DOCUMENTACIÓ :

Qualsevol propietari (persona física) d’un pis que es trobi dins la ciutat de Vic, susceptible de ser llogat a través de la borsa de mediació i que actualment estigui desocupat per tal de poder procedir a fer les obres que s’estimin oportunes, podrà sol·licitar una subvenció si es compleixen les següents condicions.

 • Cal que el sol·licitant sigui el propietari/s i podrà ser persona física o jurídica. Cal que estigui al corrent de les seves obligacions fiscals amb l’Ajuntament, no tingui oberts expedients de disciplina urbanística i estigui al corrent de pagament d’Hisenda i la Seguretat Social.
 • Que l’edat de construcció dels habitatges sigui superior als a 25 anys.
 • Que el tipus d’arranjament / reforma tingui la finalitat que el pis sigui susceptible d’habitabilitat.
 • Els propietari/s, un cop hagin fet la rehabilitació corresponent, estan obligats a posar l’habitatge a disposició de la borsa de mediació, essent el propi Ajuntament/Impulsvic SLU qui fixarà el preu del lloguer i els usuaris (segons criteris borsa) pel termini de vigència del contracte, segons la llei d’Arrendaments Urbans. Si sol·liciten un préstec superior a 6.000.-€, s’obliguen a restar a la borsa, per un anualitat més, com a mínim.
 • En tot cas, es podrà exigir al beneficiari inscriure una anotació preventiva en el Registre de la Propietat per fer constar que els habitatges s’hauran de destinar a lloguer protegit.
 • Els beneficiaris estan obligats a incloure dins les despeses de rehabilitació/reforma/arranjaments…els honoraris tècnics, i taxes i impostos que se’n derivin.

L’ajuntament de Vic disposa d’una partida pressupostària en crèdit màxim de 20.000.-€ per subvencionar les despeses de rehabilitació, honoraris tècnics, taxes i impostos amb el límit del 20% del seu cost i un topall màxim de 15.000.-€ per habitatge.

El 80% de les despeses de rehabilitació fins al topall abans esmentat de 15.000.-€, es podrà avançar en forma de préstec per part de la societat IMPULSVIC SLU, si així ho sol·licita el propietari, essent aleshores l’empresa municipal l’encarregada de cobrar les rendes corresponents fins al total justificat de la despesa en l’habitatge. Un cop arribat al total de despesa, les rendes seran satisfetes directament al propietari/s dels immobles.

 

Exemple:

Sóc un propietari i vull fer arranjament per valor de 10.000.-€.

Sol·licito subvenció Ajuntament de Vic. 20% a fons perdut=2000.-€

També vull que em facin un préstec de 8.000.-€. Subscric un contracte de préstec amb Impulsvic i com que facilito el pis a la borsa de mediació, el que cobrin fins arribar a 8000.-€ s’ho quedarà IMPULSVIC SLU. La resta fins a la finalització del termini contractual la cobraré jo.

Si el pis el lloguen per 350.-€ mes, això vol dir que 350×12=4200.-€any, amb menys de dos anys ja tindré el préstec pagat i els darrers anys de vigència del contracte ja ho cobraré jo directament.

Així doncs, tindré el pis arranjat i llogat!

TOTS ELS PISOS QUE PASSIN PER LA BORSA TENEN UNA BONIFICACIÓ EN L’IBI SEGONS ESCALAT QUE CONSTA EN LES ORDENANCES MUNICIPALS.