Ajuts - Oficina Local d'Habitatge de Vic / ImpulsVic
14953
page-template-default,page,page-id-14953,bridge-core-2.2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-21.2,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.2.0,vc_responsive
 

Ajuts

Ajuts COVID

Es tracta d’un ajut econòmic per contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social del COVID-19 en el lloguer de l’habitatge habitual per al pagament total o parcial de la renda de lloguer i/o per cancel·lació total o parcial de l’ajut transitori de finançament (amb o sense deute). El topall és de 750 euros per sis mesos.

 

Termini de presentació de sol·licituds des del dia 19 de maig al 30 de setembre de 2020.

 

La presentació es farà telemàticament i molt excepcionalment de forma presencial.

 

Les sol·licituds es resoldran seguint l’ordre d’entrada al registre amb la corresponent documentació completa i correcta, fins l’exhauriment de la dotació pressupostària.

 

 

Us informem que s’ha publicat al web i a l’e-Tauler de la Generalitat la relació de les resolucions favorables corresponents al primers pagaments de l’Ajut COVID. Us l’adjuntem per tal de tenir-ne coneixement, tot i que rebreu el missatge corresponent.

 

 

Llistat requeriment de documentació. Teniu el termini de 10 dies a comptar des del dia 9 inclòs per aportar la documentació requerida, en cas contrari s’entendrà que desistiu a la vostra petició.

Ajuts BLG

DIA 3 DE JULIOL DEL 2020  A LES 24:00 h. FINALITZA EL TERMINI DE LA CONVOCATÒRIA

GENT GRAN (ELS NOUS NO RENOVABLES) RESOLUCIÓ TES/1097/2020, de 19 de maig, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer per a persones grans corresponent a l’any 2020. LG 2020

Són ajuts per al pagament del lloguer per a persones +65 anys

 

Donat que s’acaba el termini i que molta gent té dificultats en la tramitació de les sol·licituds, us recordem la via d’excepcionalitat atenent a la instrucció signada pel president de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya de data 28 de maig de 2020.
Us facilitem un model d’imprès per gestionar l’ajuda d’ofici. És imprescindible que es sol·liciti abans del dia 3 de juliol de 2020 i es pot presentar presencialment o per mitjà de correu electrònic o telefònic. Tindreu fins el dia 11 de setembre de 2020 per aportar presencialment tota la documentació.

Ajuts MITMA (antics MIFO)

LLISTAT DE NOTIFICACIÓ DE LES RESOLUCIONS FAVORABLES DE SUBVENCIONS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUERR, CONVOCATÒRIA 2020

 

 

DIA 3 DE JULIOL DEL 2020  A LES 24:00 h. FINALITZA EL TERMINI DE LA CONVOCATÒRIA

MITMA (ANTIC MIFO) RESOLUCIÓ TES/1096/2020, de 19 de maig, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer per a l’any 2020.  LM 2020.

Són ajuts de subvencions per al pagament del lloguer, per facilitar l’accés i la permanència en un habitatge de lloguer a sectors de la població en risc d’exclusió social.

Recordeu que es pot fer el tràmit per internet i que la documentació a adjuntar, cal que sigui un arxiu PDF per cada document.

Exemple: un arxiu PDF pel llibre de família, un segon arxiu PDF pel contracte de lloguer, un tercer arxiu PDF pels rebuts de lloguer i finalment un quart arxiu amb el full de trasferència bancària amb el segell del banc corresponent.

 

Donat que s’acaba el termini i que molta gent té dificultats en la tramitació de les sol·licituds, us recordem la via d’excepcionalitat atenent a la instrucció signada pel president de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya de data 28 de maig de 2020.
Us facilitem un model d’imprès per gestionar l’ajuda d’ofici. És imprescindible que es sol·liciti abans del dia 3 de juliol de 2020 i es pot presentar presencialment o per mitjà de correu electrònic o telefònic. Tindreu fins el dia 11 de setembre de 2020 per aportar presencialment tota la documentació.

Rehabilitació

Subvencions destinades a rehabilitar els elements comuns i dels edificis de tipologia residencial amb la finalitat de fomentar la millora de l’eficiència energètica i la sostenibilitats,  la conservació i la millora de la seguretat d’utilització i de l’accessibilitat.

S’han publicat les Bases de la convocatòria 2020 per les Ajuts a la Rehabilitació d’edificis d’habitatges.

S’obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, de les subvencions per al foment de la rehabilitació d’edificis de tipologia residencial per a l’any 2020.
El termini per presentar sol·licituds és del 7 de juliol de 2020 al 4 d’octubre del 2020 inclòs.

In-Vic

 EN BREU NOVA CONVOCATÒRIA

Qualsevol propietari (persona física) d’un pis que es trobi dins la ciutat de Vic, susceptible de ser llogat a través de la borsa de mediació i que actualment estigui desocupat per tal de poder procedir a fer les obres que s’estimin oportunes, podrà sol·licitar una subvenció si es compleixen les següents condicions.

  • Cal que el sol·licitant sigui el propietari/s i podrà ser persona física o jurídica. Cal que estigui al corrent de les seves obligacions fiscals amb l’Ajuntament, no tingui oberts expedients de disciplina urbanística i estigui al corrent de pagament d’Hisenda i la Seguretat Social.
  • Que l’edat de construcció dels habitatges sigui superior als a 25 anys.
  • Que el tipus d’arranjament / reforma tingui la finalitat que el pis sigui susceptible d’habitabilitat.
  • Els propietari/s, un cop hagin fet la rehabilitació corresponent, estan obligats a posar l’habitatge a disposició de la borsa de mediació, essent el propi Ajuntament/Impulsvic SLU qui fixarà el preu del lloguer i els usuaris (segons criteris borsa) pel termini de vigència del contracte, segons la llei d’Arrendaments Urbans. Si sol·liciten un préstec superior a 6.000.-€, s’obliguen a restar a la borsa, per un anualitat més, com a mínim.
  • En tot cas, es podrà exigir al beneficiari inscriure una anotació preventiva en el Registre de la Propietat per fer constar que els habitatges s’hauran de destinar a lloguer protegit.
  • Els beneficiaris estan obligats a incloure dins les despeses de rehabilitació/reforma/arranjaments…els honoraris tècnics, i taxes i impostos que se’n derivin.

L’ajuntament de Vic disposa d’una partida pressupostària en crèdit màxim de 20.000.-€ per subvencionar les despeses de rehabilitació, honoraris tècnics, taxes i impostos amb el límit del 20% del seu cost i un topall màxim de 15.000.-€ per habitatge.

El 80% de les despeses de rehabilitació fins al topall abans esmentat de 15.000.-€, es podrà avançar en forma de préstec per part de la societat IMPULSVIC SLU, si així ho sol·licita el propietari, essent aleshores l’empresa municipal l’encarregada de cobrar les rendes corresponents fins al total justificat de la despesa en l’habitatge. Un cop arribat al total de despesa, les rendes seran satisfetes directament al propietari/s dels immobles.

 

Exemple:

Sóc un propietari i vull fer arranjament per valor de 10.000.-€.

Sol·licito subvenció Ajuntament de Vic. 20% a fons perdut=2000.-€

També vull que em facin un préstec de 8.000.-€. Subscric un contracte de préstec amb Impulsvic i com que facilito el pis a la borsa de mediació, el que cobrin fins arribar a 8000.-€ s’ho quedarà IMPULSVIC SLU. La resta fins a la finalització del termini contractual la cobraré jo.

Si el pis el lloguen per 350.-€ mes, això vol dir que 350×12=4200.-€any, amb menys de dos anys ja tindré el préstec pagat i els darrers anys de vigència del contracte ja ho cobraré jo directament.

Així doncs, tindré el pis arranjat i llogat!

 

TOTS ELS PISOS QUE PASSIN PER LA BORSA TENEN UNA BONIFICACIÓ EN L’IBI SEGONS ESCALAT QUE CONSTA EN LES ORDENANCES MUNICIPALS.