Política de privacitat - Oficina Local d'Habitatge de Vic / ImpulsVic
15183
page-template-default,page,page-id-15183,bridge-core-2.2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-21.2,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.2.0,vc_responsive
 

Política de privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL D’IMPULSVIC SLU

 

De conformitat amb els articles 13 i 14 del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i a la normativa estatal que correspongui, IMPULSVIC SLU, responsable del tractament facilita les principals informacions relatives als tractaments de dades que desenvolupa i als drets que assisteixen a les persones interessades.

 

Responsable del tractament: IMPULSVIC SLU

 

NIFB64863871
Adreça postalPlaça Santa Eulàlia, 1 BX- 08500 Vic
Adreça electrònicahabitage.vic.cat
Correu electrònictac.c1679377481iv@eg1679377481tatib1679377481ah1679377481
Telèfon93 7027252

 

Delegat de Protecció de Dades

 

És la persona encarregada de vetllar perquè aquesta administració municipal, compleixi i s’adapti d’una forma correcta a la normativa vigent en matèria de protecció de dades. Hi podeu contactar de les maneres següents:

 

Delegat de Protecció de Dades
Correu postalPlaça Santa Eulàlia 1, BX-08500 Vic
Correu electrònictac.c1679377481iv@eg1679377481tatib1679377481ah1679377481
Telèfon93 7027252
Horari d’atencióDe dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 hores

 

Finalitat del tractament

 

IMPULSVIC SLU tractarà les vostres dades amb les finalitats especificades en cada tràmit que el ciutadà pot realitzar, així com facilitat l’accés als serveis i tràmits mencionats, de conformitat amb la regulació establerta pel RGPD i altres disposicions d’aplicació.

 

Legitimació del tractament

 

La legitimació del tractament, depenent del tràmit, pot estar basada en el consentiment de les persones interessades i/o el compliment d’una obligació legal i/o el compliment d’una missió realitzada en interès públic i/o la protecció d’interessos vitals i/o l’execució d’un contracte.

 

Destinataris

 

Les dades recollides únicament seran objecte de cessió, si s’escau, previ consentiment de la persona interessada o d’acord amb allò previst en la citada legislació.

 

En tot cas, en cada tràmit corresponent, s’informarà de les possibles cessions de dades o altres administracions públiques o empreses que correspongui.

 

Drets d’habeas data

 

Dret d’accés

L’interessat té dret a obtenir del responsable del tractament la confirmació de si s’estan tractant dades que l’afecten i si és així té dret a accedir a aquestes dades i a la informació següent:

 

 1. les finalitats del tractament,
 2. les categories de les dades personals,
 3. destinataris de les seves dades,
 4. termini de conservació,
 5. l’existència d’altres drets,
 6. dret a presentar una reclamació davant d’una autoritat de control,
 7. origen o procedència de les dades,
 8. l’existència de decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils, la lògica aplicada i les conseqüències d’aquest tractament, i
 9. en cas de transferències internacionals de dades, les garanties adequades que s’ofereixen.

 

Dret de rectificació

L’interessat té dret a obtenir del responsable del tractament la rectificació  de les seves dades personals inexactes i que es completin les que siguin incompletes, fins i tot mitjançant una declaració addicional.

 

Dret de supressió (o dret a l’oblit)

 

L’interessat té dret a obtenir la supressió de les seves dades personals «dret a l’oblit», en algun dels supòsits següents:

 

 1. les dades personals ja no siguin necessàries en relació amb la finalitat amb la qual van ser recollides,
 2. Es revoca el consentiment en el qual es basava el tractament,
 3. L’interessat s’oposa al tractament i no preval cap altre interès legítim pel seu tractament,
 4. les dades s’han tractat il·lícitament,
 5. les dades s’han de suprimir per complir una obligació legal, i
 6. les dades personal s’hagin obtingut en relació a una oferta de serveis de la societat de la informació adreçada a menors, una vegada tenen edat per

 

Dret d’oposició

 

L’interessat té dret a oposar-se, en qualsevol moment, per motius relacionats amb la seva situació particular, a que les seves dades siguin objecte de tractament en els supòsits exposats a continuació en els que el responsable del tractament haurà de deixar de tractar les dades de l’interessat:

 

 1. quan el tractament es basa en l’interès públic o l’exercici de poders públics conferits al responsable del tractament,
 2. el responsable del tractament les ha de deixar de tractar, tret que el responsable acrediti un interès legítim que prevalgui sobre el de l’interessat o sigui necessari per exercir o defensar reclamacions,
 3. el tractament té per objecte el màrqueting directe, inclosa l’elaboració de perfils relacionats amb aquest màrqueting,
 4. el tractament té finalitats estadístiques o d’investigació científica o històrica i s’invoca un motiu relacionat amb la seva situació

 

Dret de limitació del tractament

 

L’interessat té dret a obtenir del responsable del tractament la limitació del tractament de les dades, si es compleix algun dels quatre supòsits següents:

 

 1. l’interessat impugna  l’exactitud  de  les  dades  personals,  durant  un  termini  que  permet  al responsable verificar-ne l’exactitud,
 2. el tractament és il·lícit i l’interessat s’oposa a la supressió de les dades personals i, en lloc de suprimir-les, sol·licita que se’n limiti l’ús,
 3. el responsable ja no necessita les dades personals per a les finalitats del tractament, però l’interessat les necessita per formular, exercir o defensar reclamacions, i
 4. l’interessat s’ha oposat al tractament d’acord amb l’article 1 del RGPD, mentre es verifica si els motius legítims del responsable prevalen sobre els de l’interessat.

 

Dret a la portabilitat de les dades

 

L’interessat té dret a obtenir una còpia de les seves dades en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica. Aquest dret implica que les dades personals de l’interessat es transmetin d’un responsable a l’altre, sense necessitat que siguin transmesos prèviament al mateix interessat, sempre que sigui tècnicament possible. El dret a la portabilitat únicament es podrà exercir quan:

 

 1. el tractament s’efectuï per mitjans automatitzats, i
 2. el tractament es basa en el consentiment o en un

 

Exercir aquests drets

 

Vostè podrà accedir, rectificar i suprimir les seves dades, així com exercir el dret de limitació del tractament i la portabilitat de les dades, en dues modalitats telemàtica i presencial.

 

Modalitat presencial: De dilluns a divendres, en horari de 09:00 a 14:00 hores a l’Oficina situada a la plaça Santa Eulàlia 1, BX – 08500 Vic.

 

Exercir el dret de reclamació davant una Autoritat de Control

 

Si considereu que no s’ha donat una resposta adient a la vostra sol·licitud, podeu presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control —Autoritat Catalana de Protecció de Dades—.

 

Seguretat del tractament

 

De conformitat amb l’article 32 del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, aquesta administració municipal disposa de les mesures tècniques i organitzatives per garantir un nivell de seguretat adequat al risc per:

 

 • La seudonimització i el xifrat de les dades personals,
 • La capacitat de garantir la confidencialitat, la integritat, la disponibilitat i la resiliència permanents dels sistemes i dels serveis del tractament,
 • La capacitat de restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals de manera ràpida, en cas d’incident físic o tècnic,
 • Els processos  per  verificar,  avaluar  i  valorar  regularment  l’eficàcia  de  les  mesures establertes per garantir la seguretat del