Qui som - Oficina Local d'Habitatge de Vic / ImpulsVic
14903
page-template-default,page,page-id-14903,bridge-core-2.2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-21.2,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.2.0,vc_responsive
 

Qui som

La societat ImpulsVic / OLH

L’Ajuntament va constituir una societat mercantil unipersonal denominada “IMPULSVIC SLU”, com a instrument propi de l’administració per exercir les competències referides a la política de sòl i habitatge, a mes de la resta de competències que el Ple Municipal i la Junta de Govern li puguin encomanar, de conformitat amb els seus estatuts.

Els actuals estatuts, consta que la societat es centre només en polítiques d’habitatge i no urbanístiques així com que actua com a medi propi de l’Ajuntament de Vic.

 

Article 1.- Denominació

 

Amb la denominació Impulsvic S.L l’Ajuntament de Vic constitueix una Societat Mercantil Unipersonal, de responsabilitat limitada, amb capital íntegrament municipal, per a la prestació, en règim de gestió directa, de les activitats i dels serveis en l’àmbit de les competències municipals que s’indiquen a l’article 2 dels presents Estatuts, així com la gestió i explotació de serveis públics en règim de concessió, d’acord amb el que s’estableix a la legislació reguladora del Règim Local. En conseqüència, la seva actuació s’ajustarà als presents Estatuts i, subsidiàriament, la legislació administrativa, civil o mercantil que li sigui d’aplicació.

 

La societat també podrà portar a terme aquelles activitats que permet la legislació mercantil de conformitat amb les lleis de societats de capital, així com aquelles altres disposicions vigents en la matèria que resultin d’aplicació.

 

En tot cas, aquesta societat municipal és un ens de naturalesa pública que té caràcter de medi propi i servei tècnic de l’Ajuntament de Vic, de conformitat amb el que disposa la normativa estatal bàsica en matèria de contractació pública i la normativa comunitària europea directament aplicable o disposicions legals que ho puguin substituir.

 

Article 2. – objecte social actual

 

En la perspectiva d’afavorir l’interès públic municipal, l’objecte de la Societat, configurant-se aquesta com l’instrument municipal per al desenvolupament de les polítiques públiques d’habitatge al municipi de Vic, és la realització de qualsevol operació relacionada amb la gestió del patrimoni municipal del sòl i d’habitatge, incloent-hi la promoció pública i social d’habitatge, tant de protecció oficial com de renda lliure; llur construcció, gestió adjudicació, venda, cessió, arrendament i administració.

 

Aquestes operacions podran també desenvolupar-se per encàrrec o en col·laboració de tercers, garantint en tot cas que dites operacions es corresponguin amb l’interès públic municipal i l’objecte social de la societat.

 

L’objecte inclou, entre d’altres, tant les tasques de rehabilitació com les gestions d’intermediació que li encomanin.

 

Els bens aportats pel mateix ens local per a ser transformats per la Societat, i els adquirits per aquesta per a ser retronats al tràfic jurídic poden ser alienats directament, si així ho requereix l’objecte social.

 

Les activitats que integren l’objecte social podran ser desenvolupades per la Societat totalment o parcialment de forma indirecta, a través de la titularitat d’accions o per participacions en societat que tinguin per objecte matèries connexes, complementàries o accessòries.

 

La societat no desenvoluparà cap activitat per la qual les Lleis exigeixin condicions o limitacions específiques, en tant no es doni exacte compliment a aquestes.

 

La societat actuarà en projectes d’interès públic i amb total respecte als principis de lliure competència en el marc dels principis socials i econòmics recollits en la constitució, l’Estatut i en les disposicions de la Unió Europea.”

 

El dia 1 de desembre de 2008, mitjançant acord de ple es va acordar encomanar la gestió de l’Oficina d’habitatge a la societat mercantil IMPULSVIC SL, amb la transferència dels mitjans humans i econòmics suficients per a cobrir aquestes necessitats.

 

I el dia 5 d’octubre de 2016 mitjançant acord de ple es va detallar i ampliar l’encomana en els següents termes:

 

  • Gestió de subvencions i ajudes atorgades a l’Ajuntament derivades de polítiques d’habitatge per fomentar el lloguer assequible o per donar sortida a persones amb risc d’exclusió residencial.
  • Preparació i gestió de programes que donin resposta a col·lectius vulnerables en la recerca d’habitatge, estudis de mercat dels habitatges desocupats, inclús amb la contractació de personal que pugui efectuar tasques que donin suport a aquests programes.
  • Inspecció a habitatges a fi que compleixin amb la funció social que estableix l’actual llei 18/2007 del dret a l’habitatge.
  • Col·laborar directament o indirectament per coordinar programes d’habitatge social per afavorir la inclusió de persones amb especials necessitats d’atenció mitjançant l’ampliació i gestió d’un parc d’habitatges de lloguer social adreçat a famílies en situació d’exclusió social proposades per l’àrea de Benestar i família.
  • Realització directament o a través d’entitats del tercer sector, o amb altres societats mitjançant els procediments de la llei de contractació i Instruccions internes de contractació d’obres de reforma, condicionament i rehabilitació (per obtenir condicions mínimes d’habitabilitat) en habitatges a l’objecte de poder-los incorporar a lloguer social o assequible amb la finalitat de portar terme polítiques d’habitatge al municipi, tant siguin propietat del propi Ajuntament com cedits de particulars.

Òrgans de govern

Junta General, assumida pel ple de l’Ajuntament de Vic.

 

Consell d’Administració (12 membres que garantiran la presència de tots els grups municipals en proporció a la seva representació al Ple).

 

Dos consellers Delegats mancomunats.

Objectius

Promoure, dissenyar i gestionar polítiques d’habitatge a través de convenis amb altres administracions o la pròpia i amb altres departaments del consistori que generi valor social i millorin les condicions de vida de la ciutadania, i prestar tots els serveis que ofereix l’Agència de l’Habitatge de Catalunya a través de les seves oficines locals per facilitar el dret i l’accés a l’habitatge o a les seves ajudes i assessorar-los transversalment juntament amb altres regidories per tal de dignificar a les persones en el tema de l’habitatge.