Tràmits - Oficina Local d'Habitatge de Vic / ImpulsVic
15134
page-template-default,page,page-id-15134,bridge-core-2.2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-21.2,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.2.0,vc_responsive
 

Tràmits

Sol·licitud genèrica

Cèdula d’Habitabilitat

La cèdula d’habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge compleix les condicions mínimes d’habitabilitat que preveu la normativa vigent i és apte per ser destinat a residència de persones, sense perjudici que s’hi desenvolupin altres activitats autoritzades.

 

Va adreçat al promotor de l’habitatge, el propietari, l’administrador o un representant autoritzat.

 

Les dades que consten a la cèdula són:

 

  • L’adreça i ubicació de l’habitatge
  • La superfície útil de l’habitatge i de les habitacions
  • Les estances i els espais que componen l’habitatge
  • El llindar màxim d’ocupació
  • La identificació i titulació de la persona tècnica que certifica l’habitabilitat

 

A la cèdula no figura el nom de la persona propietària. Es tracta d’un document que acredita les condicions objectives d’habitabilitat d’un habitatge, amb independència del seus titulars o ocupants.

 

La cèdula d’habitabilitat és necessària per transmetre un habitatge en venda, lloguer o cessió d’ús, en primera transmissió o en posteriors (llevat dels supòsits d’exoneració que preveu la normativa vigent). També és necessària per donar d’alta els serveis d’aigua, electricitat, gas, telecomunicacions i altres serveis.

 

L’atorgament de la cèdula d’habitabilitat no suposa la legalització de les construccions pel que fa a l’adequació de l’ús d’habitatge a la legalitat urbanística.

 

http://habitatge.gencat.cat/ca/ambits/preguntes-frequents/cedules-dhabitabilitat/

 

La cèdula s’anomena:

 

  • de primera ocupació si es refereix a habitatges de nova construcció
  • de primera ocupació de rehabilitació, quan s’atorga per a aquells habitatges que són el resultat d’una intervenció o procés de rehabilitació o gran rehabilitació
  • de segona ocupació si es refereix a habitatges usats o preexistents

 

Per a més informació de la cèdula de primera ocupació cliqueu el següent enllaç.

 

Per a més informació de la cèdula de segona ocupació cliqueu el següent enllaç.

Sol·licitud còpia de cèdula d’habitabilitat

La documentació a aportar per sol·licitar la còpia és el full de sol·licitud normalitzat (model RE-906), que incorpora la declaració responsable que acredita la vinculació del sol·licitant amb l’habitatge en qüestió: propietari, llogater i apoderat o representant.

 

Els certificats es lliuren al moment tret que es demanin més de 4 còpies, per exemple peticions d’entitats bancàries o immobiliàries. En aquests casos s’acorda amb el sol·licitant el moment de lliurar les còpies.

 

En el cas de sol·licitar més d’una còpia s’ha de lliurar juntament amb la sol·licitud el document de la relació d’habitatges dels quals es sol·liciten les cèdules

 

Full Sol·licitud

ITE. INSPECCIÓ TÈCNICA DE L’EDIFICACIÓ

http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Inspeccio_tecnica_edificis_ITE_

 

La inspecció tècnica dels edificis d’habitatges (ITE) consisteix en una inspecció visual de l’edifici feta per un tècnic competent que té per objecte determinar-ne l’estat en el moment de la inspecció i orientar la propietat en les actuacions a realitzar per complir el deure de conservació i manteniment. En cap cas té per objecte detectar vicis ocults.

 

Una vegada obtingut l’informe tècnic, elaborat mitjançant el Generador d’informes ITE

 

http://ite.agenciahabitatge.cat/Ite/AppJava/views/login.xhtml

 

cal sol·licitar a l’Administració el certificat d’aptitud de l’edifici.

CEE. CERTIFICAT D’EFICIENCIA ENERGÈTICA

http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Certificacio-eficiencia-energetica-edificis-00002

 

Segons el Reial Decret 235/2013 que transposa la directiva 2002/91/CE i parcialment la Directiva 2010/31/UE, tots els edificis de nova construcció i els edificis existents que siguin objecte de compravenda o arrendament i els edificis ocupats per una autoritat pública amb una superfície superior a 250 m2 freqüentats habitualment pel públic, estan obligats a tenir un certificat d’eficiència energètica. A més a més, aquest certificat s’ha d’inscriure al Registre de certificats d’eficiència energètica de la seva Comunitat Autònoma.

 

La certificació d’eficiència energètica d’un edifici, és el procés pel qual es verifica la conformitat de la qualificació energètica obtinguda mitjançant qualsevol de les eines reconegudes per obtenir aquesta qualificació.

 

Un cop verificada aquesta conformitat, l’Administració emet la corresponent etiqueta d’eficiència energètica de l’edifici.